ارسال مقاله

مقالات تخصصی(کاربردی) در رشته های هفت گانه صنعت اختمان، بررسی های موردی و تاریخی، مروز و بررسی نظریه ها و سایر مطالب، یادداشت ها، نقد و نظراتع خود را در خصوص موضوعات مرتبط جهت درج در نشریه، ه پست الکترونیک نشریه ارسال نمایید.